Iskola


Iskola

Általános iskola

A Köznevelési törvény köznevelési rendszer intézményei közé sorolja a 2011. évi CXC. törvény 10.§-ban.

Bekerülési feltételek az általános iskolába

 • A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság határozata alapján vehetjük fel a tanulókat intézményünkbe.
 • A bizottság javaslatára óvodai ellátást is tudunk biztosítani, amely jó alapként szolgál az iskolai tanulmányokhoz.

Pedagógiai szempontok

 • Tanulóink az értelmileg - és tanulásban akadályozottak köre.
 • A gyermekek egyéni képességeit figyelembe véve differenciált, tevékenységközpontú oktatás folyik, amely komplex, minden képesség területet érintő fejlesztés.
 • Fő cél az önkiszolgálás, az önellátás, elsajátítása, a munkára nevelés, és a szociális kompetenciák kialakítása, hogy lehetőségeikhez mérten minél jobban beilleszkedjenek a társadalomba.
 • Intézményünk bentlakásos kollégiumi elhelyezést is biztosít.
 • A kötelező tanórákon kívül a tanulók fejlesztéséhez hozzájárulnak az egyéni habilitációs,- és rehabilitációs foglalkozások.

Lehetőségek: logopédia, zeneterápia, terápiás lovaglás, egyéni rehabilitáció, sport- és táncfoglalkozások, művészeti tevékenységek

 • Rendszeresen részt veszünk tanulmányi- és sportversenyeken, művészeti találkozókon, kiállításokon, ahol tanulóink bizonyíthatják (akár integrált környezetben is), hogy ők is értékes, hasznos tagjai a társadalomnak.
 • A gyermekek sok tananyaghoz kapcsolódó tanulmányi kirándulásokon vesznek részt.
 • Érzékenyítő programok keretében a másság elfogadását, tanulóink befogadását segítjük.
 • Az általános iskola 8. osztályának elvégzése után az iskolán belüli szakirányú továbbtanulásra van lehetőség.


Készségfejlesztő iskola

Tanulóinkat a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság határozata (F71-es BNO kód) alapján iskolázzuk be, továbbá ha a tanulásban akadályozott tanuló (F70-es BNO kóddal) nem tudja teljesíteni a Speciális Szakiskola előkészítő évfolyamainak követelményeit, akkor a Készségfejlesztő Iskolában folytathatja tanulmányait.

A készségfejlesztő iskolának négy évfolyama van, amelyből kettő közismereti képzést folytató évfolyam, kettő, az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását célzó gyakorlati jellegű évfolyam.

Készségfejlesztő iskolánkban a 9-10-es előkészítő évfolyamok elvégzését követően több szakma alapjait sajátíthatják el a fiatalok:

- háztartástan, konyhai kisegítő,

- mosodai kisegítő, kisegítő takarító,

- udvaros, kert- és parkápoló.

A sikeresen teljesített gyakorlati évfolyam új modulok tanulásával folytatható. Képzésünk nem ad OKJ-s bizonyítványt.

Pedagógiai elveinkben a gyermekközpontú pedagógia első helyen szerepel. Nevelési modellünk: a hátrányok kompenzálására, a jól működő részképességek kihasználására, erősítésére való törekvés az önkiszolgálás, szocializálódás és munkára nevelés középpontba helyezésével. A szakmai gyakorlati munka az évtizedekre visszanyúló hagyományainkat követve az intézmény épületében (takarítói kisegítő szak), az udvarán és parkjában (udvaros, kert- és parkápoló) az iskola tankonyháin (konyhai kisegítő, háztartástan-életvitel) és mosókonyháján (mosodai kisegítő) valósul meg.

Az iskola tanárai a tanulók egyéni eltéréséhez alkalmazkodó differenciált nevelési-oktatási programot vallanak magukénak. Célunk a tanulók szociális alkalmazkodóképességének formálása annak érdekében, hogy egyszerű társas kapcsolatokat tudjanak fenntartani, amelyekkel a társadalom-védő feltételei között kiegyensúlyozott életet élhetnek.

Készségfejlesztő iskolai tanulóink számára is az egyéni fejlődését rehabilitációs órákon és a tanórákon kívül fejlesztő szolgáltatásokkal biztosítjuk: terápiás lovaglás, egyéni rehabilitáció, sport- és táncfoglalkozások, művészeti tevékenységek.

Rendszeresen részt veszünk tanulmányi és sportversenyeken, művészeti találkozókon, kiállításokon, ahol tanulóink bizonyíthatják (akár integrált környezetben is), hogy ők is értékes, hasznos tagjai a társadalomnak. Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra. Tehetséges tanulóink hazai és nemzetközi sportversenyeken és fesztiválokon is megcsillogtathatják felkészültségüket, kitartásukat, akarat erejüket.

Kapcsolatrendszerünket igyekeztünk úgy kialakítani, hogy segítsenek tanulóink társadalmi integrációjában (székhelyintézmény, értelmileg akadályozottakat foglalkoztató társintézmények, lakóotthonok, alapítványok, helyi szervezetek, stb.) 

Fejlesztő Iskola

Intézményünkben 2016. szeptember 1-én kezdődött meg a fejlesztő iskolai nevelés-oktatás. Tanulói, halmozottan sérült gyermekek. A testi és szellemi funkciók károsodása következtében minden élethelyzetben végzett tevékenység komplex segítséget igényel számukra.

A Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vagy a Rehabilitációs Tevékenységet Végző Szakértői Bizottság szakértői véleménye és a hatályos rendeletek alapján tankötelezettsége teljesítését a fejlesztő iskolai oktatásban az a gyermek kezdheti meg, aki a hatodik életévét a tanév december 31. napjáig betölti. Heti 20 órában történik a tanulók rehabilitációs foglalkoztatása és 23 éves korukig biztosított az iskolai nevelésben való részvételük.

A három fejlesztő csoportunk 5-6 fővel működik. Gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, nevelőtanár, gyermekfelügyelő segítségével végzik a gyerekek fejlesztését, személyiségük kibontakoztatását elősegítő tudatos napirend kialakítását. Az órákon tevékenységek köre a szűkebb-tágabb környezet megismerésére irányul. Napindításként mondókák, versek utánzása, cselekvésbe ágyazott játékok kialakításával történik, csoportos és egyéni szinten. A kézműves tevékenységekkel a finommozgást erősítjük. Mozgásneveléssel pedig a tanulók mozgás funkciójának javítását segítjük. Az önkiszolgálás folyamatos gyakorlásával az önellátásra, önállóságra való képesség kialakítására törekedünk.

Tanulóinkat személyre szabott, egyéni fejlesztési tervek alapján oktatjuk.

Az ismeretek elsajátításában a tanulók egyéni tempójuk szerint vesznek részt. Az évfolyamok közötti átmenethez nincs szükség megadott teljesítmények elérésére, követelmények teljesítésére, az évfolyamok között a tovább haladásuk automatikus.

A Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság jogerős szakvélemény javaslatai, és a megismerés, megfigyelés, felmérés alapján történik a tanulóink egyéni fejlesztése, állapotuknak megfelelően, egyénre szabott ütem és célkitűzésekkel. A gyermekeknél elsősorban a fejlesztési irányok a kommunikáció, a vizuális, taktilis, auditív érzékelés, észlelésre valamint a nagy és finommozgás kialakítására terjednek ki. Az egyéni differenciált munka kis lépésekkel, folyamatos ismétléssel, gyakorlással, szinten tartással, változatos fejlesztő eszközök használatával történik. A rehabilitációs foglalkozások kiegészülnek gyógylovaglással. A délelőtti és délutáni munka összhangja az önkiszolgálásra, a tudatos napirendre a sokoldalú tapasztalatszerzésre irányul. Valamint a szociális feltételek biztosítására. A megfelelő környezetben a tanulók saját tempójuknak megfelelően haladnak. Tevékenységeiknél előtérbe helyezzük a figyelemfelkeltést, cselekedtetést, a minél teljesebb önállóságra való nevelést.

A tanulók tudásának értékelése során az önmagukhoz mért fejlődésüket vesszük alapul. Az optimális fejlesztéshez szükséges személyi feltételeink biztosítottak.

Jelenleg is zajlik 2 új, jól felszerelt fejlesztő terem kialakítása, mely meglévő eszközeink mellett tanulóink lehető legmagasabb színvonalú fejlesztését szolgálja majd. Terveink között szerepel a gyógyúszás bevezetése iskolánkban.

Fejlesztő iskolánkban mindent megteszünk, azért, hogy a súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek otthonosan érezzék magukat. Olyan szeretetteljes légkör kialakítására törekszünk, ahol a gyermekek személyisége - lehetőségeikhez mérten - a legoptimálisabban fejlődik.

Fejlesztő iskolánk célkitűzése:

A súlyosan és halmozottan sérült gyermekek szükségleteinek, egyéni adottságainak megfelelő nevelése, oktatása, komplex gyógypedagógiai fejlesztése. A fejlesztő iskolai oktatás valódi célja a gyermekben rejlő lehetőségek kihasználása, személyiségük széleskörű kibontakoztatása, szűkebb és tágabb környezetük megismertetése, mindennapi élményeik megélése, társas kapcsolataik kialakítása, és életminőségük javítása. A társas kapcsolatok élményére alapozva a kommunikációs vágy felkeltése, legnagyobb önállóság elérése, és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedés elősegítése.

Fejlesztő iskolánk feladatai:

 • Elfogadó, barátságos légkör megteremtése. Személyes kapcsolatok és egymás elfogadásának, megismerésének erősítése. Ennek érdekében a családban, már korábban kialakított szokások, jelzések, a tanuló képességeinek, meglévő tudásának feltérképezése. A megszerzett ismeretek beépítése a nevelő-oktató munkába.
 • A helyi és egyéni lehetőségekhez igazodó rehabilitációs program és egyéni fejlesztési terv alapján az épen maradt funkciókra alapozva a tanuló sérült funkcióinak fejlesztése.
 • Tágabb-szűkebb környezetünk jelenségeiről elemi szintű ismeretek elsajátítása, az érzékelés-észlelés lehetőségeinek széleskörű bevonásával.
 • A tanulók állandó ösztönzése a számukra lehetséges, tudatos önkifejezésre. A gyermek érdeklődésének fenntartása.
 • Mozgásállapotuk javítása, meglévő funkcióik állandó fejlesztése. Mozgásos tevékenységek iránti érdeklődés felkeltése, fenntartása.
 • Szabadidős és játék tevékenységekben való aktív részvétel elősegítése. A csoportban való társas kapcsolatok kialakítása, szociális készségek bővítése, megerősítése.
 • Esztétikai, érzelmi élményszerzés biztosítása.
 • Higiénés szokások alakítása, intimitás megteremtése.
 • Alapvető szükségletek minél önállóbb kielégítése és a szükségletek jelzésének kialakítása.
 • Kiemelt feladatunk a szülőkkel való szoros együttműködés, a közös utak keresése a gyermek eredményes fejlesztéséhez. Segítségnyújtás a szülőknek a gyermek eredményes fejlődése érdekében.Bővebb információ a "Dokumentumok" menüpontban, a "Pedagógiai Dokumentáció" elnevezésű letölthető dokumentumban olvasható. 


...

Készítsd el weboldaladat ingyen!